fckg cannot write to /usr/share/dokuwiki/lib/plugins/fckg/fckeditor/userfiles/. Please check the permissions.

Des de graciasensefils.net s'ha desenvolupat un model de nodes que es connecten entre ells creant una MANET, una xarxa telemàtica dinàmica de topologia mallada.

Per què muntar una xarxa MANET (mesh/ad-hoc)

A continuació explicarem perquè creiem que una xarxa MANET és una bona solució tècnica i la millor solució filosòfica a l'implantació de xarxes obertes.

Esquema clàssic

La topologia estrellada que proporciona el model infraestructura obliga a situar els aparells en mode master a un punt privilegiat per a donar connectivitat als aparells en mode managed que entre ells no interactuen directament.

esquema estrellat

Problema tècnic

La fallada d'un aparell en mode master deixa desconnectats a tots els nodes en mode managed als que donava servei.

fallo esquema estrellat

Problema filosòfic

Els nodes master tenen una configuració exclusiva, cada enllaç entre nodes master a d'esser especificat. Per tant er interconnectar un nou node master amb un altre node master ja existent s'han de configurar amdós nodes de forma especifica. Per tant l'administrador del nou node master s'ha de coordinar i posar d'acord amb l'administrador del node master existent. Per tant està en mans de l'administrador del node master existent la possibilitat o no d'expendir la xarxa.

Esquema MANET (mesh/ad-hoc)

La topologia mallada que proporciona el mode ad-hoc combinada amb els protocols d'enrutament OLSR/BATMAN/BMX d'OpenWrt ens proporcionen més versatilitat i estabilitat creant una xarxa MANET. En aquest cas cada node es connecta amb tots els nodes que te al seu abast.

esquema mesh

Exemples real de connexions establertes en aquest moment a les xarxes de graciasensefils.net

Solució tecnica

La fallada d'un aparell en mode ad-hoc només repercuteix a aquells nodes que no es connectaven a cap altre node.

fallo esquema mesh

A més un aparell pot ser canviat d'ubicació sense haver de reconfigurar-lo, la xarxa és mòbil, els enllaços i camins a escollir per enviar les dades es recalculen automàticament.

mesh facil

Servei de connexió a Internet

Aquells nodes configurats com a proveïdors d'Internet, ja que gaudeixen d'una connexió directa a Internet, per defecte usen la seva connexió per accedir a Internet.

Els nodes que no proveeixen Internet busquen els nodes proveïdors d'Internet amb els quals tenen una connexió més estable.

Internet

Els nodes configurats com a proveïdors d'Internet comproven constantment que la connexió directa a Internet estigui disponible. Si un node configurat com a proveïdor d'Internet detecta que ja no disposa de la connexió directa a Internet aquest deixa de ser proveïdor d'Internet fins que detecta que torna a tenir la connexió directa disponible. Aquest procediment és transparent per l'usuari, no ha de modificar cap mena de configuració, de manera que els nodes sempre busquen la sortia a Internet més estable. Oferint als usuaris una connexió a Internet permanentment activa.

fallada d'Internet

Quan un usuari es connecta a Internet cada cert temps les peticions web que realitza son interceptades per a mostrar un missatge. Aquest periòde de temps i el missatge a mostrar es configuren fàcilment a cada node proveïdor d'Internet.

Al següent enllaç es pot veure la pàgina a la qual es redirigeix amb una mostra d'un possible missatge configurat: splash

Solució filosòfica

Una xarxa MANET de lliure accés és una solució molt acord amb la filosofía de la xarxa ja que cada node que s'afegeix contribueix a reforçar la pròpia xarxa i en situacions perifèriques amplia el radi de cobertura.

Quan hom posa en marxa un nou node si la connexió és possible es realitza de forma automàtica, serà el programari de cada node que es coordinarà amb els altres nodes per a fer-ho realitat.

Com muntar un node

mesh.txt · Darrera modificació: 2013/06/01 11:07 per sim6
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0